Expertise

“Spelen is de meest wezenlijke bezigheid van een kind in een wereld die nog van alles kan blijken te zijn”   Langeveld (1969)

Als Jonge Kind Specialist wil ik mijn expertise delen op onderstaande gebieden.

 • Spel en spelbegeleiding

  Voor peuters en kleuters vormt spelen de basis van het leren. Daarnaast is spelen van groot belang voor de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen en het succesvol leren omgaan met de omgeving. Voor de verbreding en verdieping van hun spel hebben kinderen aandacht en stimulans van volwassenen nodig. Maar wanneer speelt u mee met de kinderen en wanneer niet? Hoe stimuleert u het spel zonder de regie van de kinderen over te nemen? Het is een hele kunst om het juiste moment af te wachten en ‘kindvolgend’ te blijven.


 • Kleuters en het Adi-model

  Het Activerende Directe Instructiemodel is een veel gebruikt lesmodel. In alle groepen wordt verwacht dat de zeven basiskenmerken van het ADI-model terug te zien zijn in de lessen, ook bij de kleutergroepen. In deze workshop wordt ingegaan op de vraag hoe je dit het beste kunt doen bij de groepen 1 en 2. In de workshop wordt zoveel mogelijk naar de dagelijkse praktijk gekeken waarbij een antwoord gegeven wordt op de volgende vragen: Wat betekent het om te werken volgens het ADI-model met kleuters? Wat zijn de voordelen? Zijn er verschillen als je met homogene of met samengestelde groepen werkt? Welke leerkrachtvaardigheden worden van je verwacht als er volgens het ADI-model wordt gewerkt bij de kleuters? De workshop is toegespitst op het werken aan de taal- en rekendoelen in de kleuterperiode.


 • Interactief voorlezen 

In deze workshop staat het interactief voorlezen centraal. Interactief voorlezen is een manier van voorlezen waarbij het er om gaat jonge kinderen aan te zetten tot nadenken en praten over datgene wat er in een verhaal gebeurt. In de workshop wordt aandacht besteed aan de technieken die voor, tijdens en na het voorlezen gebruikt kunnen worden om peuters en kleuters te verleiden tot een reactie op het verhaal.


 • Doelgericht werken aan begrijpend luisteren

  De workshop gaat over het doelgericht stimuleren van begrijpend luisteren bij kinderen van 3 tot 7 jaar. Bij jonge kinderen is interactief voorlezen een krachtig middel om taal te stimuleren en woordenschat uit te breiden. Tijdens deze workshop leert u om tijdens het interactief voorlezen op een doelgerichte manier ook het begrijpend luisteren te stimuleren. Kinderen zijn dan goed voorbereid wanneer begrijpend lezen wordt aangeboden in groep 4.


 • Opbrengstgericht rekenonderwijs voor het jonge kind

Leerkrachten hebben als doel om opbrengstgericht te werken. Door opbrengstgericht te werken kun je planmatig werken en aansluiten bij het niveau van rekenen van de kinderen. Maar hoe doe je dat nu concreet? De neiging ontstaat al snel om veel activiteiten, oefeningen en werkbladen aan te bieden buiten het spel om. Enerzijds omdat we er zeker van willen zijn dat alles aan bod komt en anderzijds omdat het lastig blijkt om al onze doelen in (spel)activiteiten vorm te geven. Wat heb je nodig om opbrengstgericht te werken? Wat is je doel? Hoe ga ik dit bereiken? Hoe differentieer ik naar niveau? Wat heb ik nodig aan materialen? Hoe check ik of mijn doelen zijn gehaald? En wat als ze niet zijn gehaald…wat dan? Hoe komt dat? Wat wordt mijn vervolg?


 • Vertaling van het handelingsmodel bij het werken met het jonge kind

  Kleuters die problemen handelend weten op te lossen, blijken ook beter te scoren op de Citotoets ‘Rekenen voor kleuters’. In deze workshop ontdek je hoe je de kleuterwiskunde van het niveau van informeel handelen naar het niveau van concreet voorstellen kunnen begeleiden. Er wordt gewerkt met  praktijkvoorbeelden aan de hand van het Handelingsmodel uit het protocol ERWD. Eén van de meest gehoorde bezwaren die kleuterleerkrachten hebben tegen de Citotoets ‘Rekenen voor kleuters’, is dat deze toets niet aansluit op de manier waarop er in de kleutergroepen wordt gewerkt. Kinderen van deze leeftijd leren immers vooral door middel van spel en manipuleren met materiaal. De toets is echter op het platte vlak en sluit daarom in de beleving van leerkrachten niet aan bij de manier van werken in groep 1 en 2.


 • Verandertrajecten binnen de onderbouw
 • Begeleiding/coaching op de werkvloer is mogelijk op offertebasis

Staat uw onderwerp er niet bij?  Dan kunt u zich aanmelden via het contactformulier. Hierin maakt u uw wensen kenbaar zodat een workshop op maat kan worden samengesteld.

282990_268505223257209_260595920_n